Subsidies zakelijk - Zonnepanelen in uw regio - BT duurzaam
Menu

Subsidies zakelijk

Een investering met meerdere voordelen

zonnepanelen headimage

Onderstaand de diverse subsidies, investerings- en aftrekposten waar u als ondernemer/ bedrijf gebruik van kunt maken bij een investering in zonnepanelen.

Wij adviseren altijd om uw accountant en/of fiscaal adviseur te raadplegen aangezien deze u kan wijzen op eventuele andere investerings -en aftrekposten of voordelen welke op uw situatie betrekking hebben en omdat één en ander per bedrijf kan verschillen.

Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+  (grootverbruiker)

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie.

Voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie zijn:

  Zonnepanelen installaties > 15kWp.

✓  Aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (>3x80A).

  Salderen niet mogelijk is.

Meer informatie over SDE+ kunt u krijgen door het lezen van de brochure Maak kennis met de SDE 2012 of het bekijken van deze voorlichtingsfilm.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Algemeen

De Energie-investeringsafrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Besparing

Met de Energie-investeringsafrek (EIA) kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2015 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 45.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 41,5% van € 45.000, dat is € 18.675. De fiscale winst wordt nu € 481.325 (€ 500.000 – € 18.675). Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 110.331,25 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 4.668,75. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 10% van de investeringskosten.

Algemene voorwaarden

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

✓  U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.

✓  U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Zonnepanelen

Ook zonnepanelen vallen onder deze fiscale regeling, waardoor investeren in zonnepanelen nog interessanter kan worden. Toch zijn er onlangs nieuwe nationale afspraken gemaakt, die het stapelen van subsidies en regelingen, zoals salderen, EIA en SDE+, doen voorkomen. Onderstaand vindt u daarom de belangrijkste wijzigingen, waar u als ondernemer of bedrijf rekening mee dient te houden en/of waar u mee te maken krijgt als u EIA aanvraagt.

Aansluitingen met een doorlaatwaarde van 3*80 A of minder

Voor PV-installaties die zijn aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder mag men gebruik maken van de EIA, maar pas vanaf het geïnstalleerde piekvermogen boven 25 kW. Voor het piekvermogen boven 25 kW geldt tevens een maximumbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt van €1200 per kW. Wanneer u bijvoorbeeld zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 40 kW plaats, komt maximaal (40 – 25 =) 15 kW x € 1.200/kW = € 18.000 in aanmerking voor EIA.

Aansluitingen met een doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A

Voor pv-installaties die zijn aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A geldt dat het geïnstalleerde piekvermogen ten minste 15 kW dient te zijn om in aanmerking te komen voor EIA. Hier geldt overigens geen maximumbedrag per kW dat in aanmerking komt voor EIA.

Meer informatie

Meer informatie en uitgebreide details kunt u lezen in de brochure “Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2015” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Milieu investeringsaftrek (MIA)

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting. De MIA is van toepassing bij een bedrag aan milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.300.

Voor MIA is in 2013 een budget van €101 miljoen beschikbaar.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrij­ving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst. Dus hoeft u over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrij­ven. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven.

Voor Vamil is in 2013 een budget van €24 miljoen beschikbaar.

Combinatie

De MIA en de VAMIL zijn verschillende regelingen maar kunnen worden gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde milieulijst. Het Ministerie van VROM stelt deze lijst jaarlijks op. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. Hoe maakt u gebruik van de regeling? Algemeen geldt dat u binnen drie maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van een bedrijfsmiddel een melding MIA/VAMIL moet indienen bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) van de belastingdienst. U kunt hiertoe een formulier downloaden via de website van de Belastingdienst.

Meer informatie over MIA / Vamil kunt u verkrijgen door het lezen van de brochure BrochureMilieulijst 2013 .

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Wilt u meer weten?

Projecten

Neem een kijkje naar ons werk:
BT Duurzame Installatietechniek B.V. Biestkampweg 27 5249 JZ Rosmalen Postbus 364
5240 AJ Rosmalen 06-41454444 073-8222157 info@btduurzaam.nl