Energieneutraal (ver)bouwen - Zonnepanelen in uw regio - BT duurzaam
Menu

Energieneutraal (ver)bouwen

Laat ons beginnen een korte verklaring te geven van wat een energieneutraal gebouw precies is. Een energieneutraal gebouw is een gebouw waarbij het energiegebruik door fossiele brandstoffen wordt gecompenseerd door daar geproduceerde duurzame energie. In het Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen (BENG) is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC = 0 heeft. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt bepaald aan de hand van de norm NEN 7120, waarbij men aanvullend gebruik kan maken van de voornorm NVN 7125. Tot slot gelden natuurlijk ook voor een energieneutraal gebouw de regels van het Bouwbesluit.

 

Op basis van de bepalingsmethoden heeft een energieneutraal gebouw de volgende kenmerken:

♦ het energiegebruik wordt bepaald onder standaard gebruik- en klimaatcondities;

♦ alleen het gebouwgebonden energiegebruik wordt gewaardeerd in de energieprestatie;

♦ gebiedsgebonden maatregelen kunnen – indien aan de orde – met NVN 7125 worden gewaardeerd;

♦ de opwekking van energie kan in en buiten het gebouw plaatsvinden;

♦ hernieuwbare energiebronnen worden gewaardeerd;

♦ het netto energiegebruik wordt bepaald over een jaar.

Energieneutraal (ver)bouwen zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Dat wordt veroorzaakt doordat de overheid er naar streeft om een eis op te nemen voor een EPC van nabij 0. Deze eis geldt voor zal voor overheidsgebouwen vanaf eind 2018 en voor alle andere gebouwen vanaf eind 2020 worden ingevoerd. Op dit moment kan nog geen inschatting worden gemaakt van de exacte EPC aanscherping die zal worden vastgesteld.

Procesbegeleiding, bouw- en installatiewerkzaamheden

Bent u voornemens om uw woning of gebouw energieneutraal te verbouwen of wilt u meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact met ons op. BT Duurzame Installatietechniek biedt u een uitstekende begeleiding op dit gebied vanaf het moment dat het initiatief ontstaat tot en met de realisatie van de werkzaamheden en de nazorg.

De rol van BT Duurzame Installatietechniek zal er grofweg als volgt uitzien. Allereerst brengen wij u een bezoek, waarin wij uw woning of gebouw komen bekijken. Tijdens dit bezoek stellen wij u uitgebreid op de hoogte van de mogelijkheden en worden de eisen en wensen die aan het project worden gesteld zo goed en compleet mogelijk bepaald. Wij doen dit in onderling overleg en proberen goed naar u te luisteren.

De gestelde eisen en wensen vormen vervolgens de basis voor de te selecteren maatregelen en eventueel voor de te maken keuzes omtrent het ontwerp. Deze werkzaamheden vinden plaats in ons kantoor en door collega’s die bekend zijn met energieneutraal (ver)bouwen.
Indien u tevreden bent over de gemaakte keuzes, de te verwachten energiebesparing en de kosten, dan gaan wij over tot de voorbereiding voor de bouw- en installatiewerkzaamheden. Uiteraard houden wij nauwlettend in de gaten of de ambities omtrent energieneutraliteit niet uit het oog worden verloren.

Zijn alle voorbereidingen getroffen, dan starten we in overleg met u met de werkzaamheden. Nadat alle werkzaamheden uitgevoerd zijn, wordt het resultaat gecontroleerd aan de hand van de eisen en wensen die we eerder in onderling overleg bepaald hebben. Tot slot leggen wij u uitgebreid uit hoe uw nieuwe installaties en systemen werken en kunt u met ons desgewenst nadere afspraken maken over onderhoud en beheer.

Wilt u meer weten?

Projecten

Neem een kijkje naar ons werk:
BT Duurzame Installatietechniek B.V. Biestkampweg 27 5249 JZ Rosmalen Postbus 364
5240 AJ Rosmalen 06-41454444 073-8222157 info@btduurzaam.nl