Algemene Voorwaarden - Zonnepanelen in uw regio - BT duurzaam
Menu

Algemene Voorwaarden

Duidelijkheid voor iedereen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BT Duurzame Installatietechniek.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met BT Duurzame Installatietechniek.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete zonnesystemen.

b Leverancier: BT Duurzame Installatietechniek.

c Koper: een consument of een bedrijf dat een overeenkomst met BT Duurzame Installatietechniek heeft inzake de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan.

d Overeenkomst: de overeenkomst tussen BT Duurzame Installatietechniek en de koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van BT Duurzame Installatietechniek zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper ondertekende offerte door BT Duurzame Installatietechniek is ontvangen en aanvaardt. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door BT Duurzame Installatietechniek binnen 14 dagen na ontvangst van de ondertekende offerte aan de Koper mondeling en/ of schriftelijk medegedeeld.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan BT Duurzame Installatietechniek, zijn voor risico van de Koper.

 

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de offerte van BT Duurzame Installatietechniek vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling van de 1e termijn één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is BT Duurzame Installatietechniek gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat BT Duurzame Installatietechniek kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de offerte is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 4. (op/af)Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De (op/af)levering van het product geschiedt op het door de Koper aan Leverancier opgegeven adres en wel binnen maximaal 6 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen. De (op/af)levering van het product zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de betaling van de 1e termijn ontvangen is op rekening van BT Duurzame Installatietechniek.

4.2 BT Duurzame Installatietechniek zal de koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij de (op/af)levering.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Voor de artikelen die aangeboden worden in de webshop op www.btduurzaam.nl vragen wij 100% vooruitbetaling te doen voor aflevering. Eventuele installatiekosten te voldoen na oplevering van het systeem.

5.2 Zolang het volledige bedrag van onze factuur niet in zijn geheel op de rekening van BT Duurzame Installatietechniek is bijgeschreven blijft het volledige systeem eigendom van BT Duurzame Installatietechniek.

 

Artikel 6. Montage/ installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd op/in de woning en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het Product in/op de woning door BT Duurzame Installatietechniek wordt uitgevoerd.

6.2 De Koper is jegens BT Duurzame Installatietechniek verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien BT Duurzame Installatietechniek dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.

b de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/ installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

6.3 De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

6.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/ installatiewerkzaamheden van BT Duurzame Installatietechniek of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege BT Duurzame Installatietechniek geen vertraging ondervindt, Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper BT Duurzame Installatietechniek hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.

6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 BT Duurzame Installatietechniek garandeert de goede werking van het geleverde Product. De garantie termijn van het Product staat vermeld in de offerte welke ten gronde ligt aan de overeenkomst.

7.2 BT Duurzame Installatietechniek garandeert het vermogen van het pv-systeem voor 90% van het oorspronkelijke vermogen gedurende 10 jaar en voor 80% gedurende 25 jaar mits het pv-systeem wordt onderhouden conform voorschriften en vrij blijft van schaduw. Vervanging van het pv-systeem is voor eigen rekening van Koper.

7.3 De omvormer van het pv-systeem heeft een verwachte levensduur van 10 á 15 jaar. Vervanging van de omvormer is voor eigen rekening van de Koper.

7.4 BT Duurzame Installatietechniek garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 12 maanden na oplevering worden verholpen, tenzij zij kan aantonen dat het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 BT Duurzame Installatietechniek zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen.

8.2 De aansprakelijkheid van BT Duurzame Installatietechniek ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover BT Duurzame Installatietechniek overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan BT Duurzame Installatietechniek enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan BT Duurzame Installatietechniek te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 BT Duurzame Installatietechniek heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

Wilt u meer weten?

Projecten

Neem een kijkje naar ons werk:
BT Duurzame Installatietechniek B.V. Biestkampweg 27 5249 JZ Rosmalen Postbus 364
5240 AJ Rosmalen 06-41454444 073-8222157 info@btduurzaam.nl